Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 26 กันยายน 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 26 กันยายน 2555

KTZMICO

Gold and Silver Market Watch

NY SPOT GOLD : US$1760.60 -3.90 (-0.22%)

NY SPOT SILVER : US$33.74 -0.23 (-0.68%)

** ราคาปดตลาดนวยอร ิ คจาก kitco.com : 04.30น. ตามเวลาไทยสถานการณเม่ือคืนท่ีผานมา: ราคาทองสปอตปดลดลง

หลังเผชิญแรงกดดันจากดอลลารท่ีแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับสกุลเงินหลัก รวมท้ังวิกฤตหน้ีในสเปนท่ีกําลังลุกลามเปนปญหาทางการเม  องื กระตนให ุ น กลงท ั นขายท ุ ากํ าไรทองค ํ าํปจจ ยทั ส่ี งผลกระทบต  อราคาโลหะม  คี า (+/-)

(+/-) นายจอหน วิลเลียมส ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซสโกร ิ ะบวุ าเฟดจะขยายมาตรการผ  อนคลาย 

เชิงปริมาณ (QE3)  ออกไปในปหนา กอนจะยุติมาตรการดังกลาวกอนส้ินป 2014 โดยนายวิลเลียมมีสิทธิการออกเสยงโหวตในการประช ี มุ FOMC ปหน าด วย(+)กองทุน SPDR GOLD trust ยังคงเขาซ้ือทองอีก 4.523ตนั หลงจากท ั ุบสถิติใหมต้ังแตจัดต้ังกองทุนเม่ือวานน้ีสงผลใหถ อครองทองค ื าเพํ มข่ิ นส้ึ ระด ู บั 1331.331ตนั(+) IMF  เปดเผยรายงานวาในเดือน ก.ค. ธนาคารกลางเกาหลใตี เพ มส่ิ ดสั วนการถ  อครองทองค ื าจํ ํานวน 15.988ตันสูระดับ 70.44ตัน ธนาคารกลาปารากวัยเพ่ิมสัดสวนการถือครอง 7.527ตัน ขณะท่ีในเดือน ส.ค. ตุรกีและยูเครนเพ่ิมการถือครองทองคํา 6.625ตันและ 1.870ตันตามลําดับ  ขณะท่ีประเทศอนๆม ่ื การเปล ี ยนส ่ี ดสั วนการถ  อครองทองเล ื กน็ อยมุมมองวันน้ี : แนวโนมท่ีแข็งแกรงในตลาดสปอตหลังการเขาซ้ือทองคําของกองทุน ETF  รวมท้ังรายงานการเขาซ้ือของธนาคารกลางตางๆท่ัวโลก จะชวยหนุนใหราคาทองยืนอยูเหนือระดับ $1700 ไดในระยะกลางแมจะเผชิญแรงขายทากํ าไรระยะส ํ นออกมา ้ั จากแนวโนมดอลลาร  ท แข่ี งค็ าข น

Technical Commentary

ƒ ราคาทองสปอต หลงจากใช ั ความพยายามมาต  งแต ้ั ส ปดาห ั ทีแลว ราคาทองยังไมสามารถฝาระดับ $1780-1800 ไดสําเร็จกอนจะชะลอตัวอีกคร้ังในวันน้ีจากสัญญาณลบจาก MACD ทําใหเรามองวาราคาจะถอยกลับมายํ่าฐานบริเวณ $1740-1755 เพอลดความร ่ื อนแรงและปร  บตั วขั นในระยะถ ้ึ ดไป ั

ƒราคาโลหะเงนสปอต ิ เรมย่ิ นระด ื บั $34 ไมได ตามท  เราคาดไว ่ี โดยกลับมาเคล่ือนไหวในกรอบ $33-34 และเราคาดวาราคาจะชะลอตวลงมาสร ั างฐานท  ่ี $33 ซ่ึงเปนบริเวณเสนคาเฉล่ีย 25วัน(EMA25) ขณะท MACD  ่ี ไดย นยื นการพ ั กฐานระยะส ั นแล ้ั ว

Spot Gold แนวรบั   $1755, 1740

แนวตาน $1775-1780, 1800

Spot Silver แนวรบั $33.0, 32.0

แนวตาน $35.0, 37.5

มลคู า Convert price ของ Gold ตอน าหน ํ้ กั 1บ. เชาน = 25,908 ้ี บ.*คานวณจากราคาทองสปอตท ํ ระด ่ี ับ US$1761.25 (08.00น.)มลคู า Convert price ของ Silver 1ออนซเชาว นนั = 1044 ้ี บ.*คานวณจากราคาโลหะเง ํ นสปอตท ิ ่ีระดบั US$33.75 (08.00น.)พอรตกองท  นุ SPDR GOLD Shares ( GOLD ETF รายใหญอ นดั บั 1)

อยทู 1331.331 ่ี ตนั เพมข่ิ น้ึ +4.523ตนัพอรตกองท  นุ Silver i Shares ( Silver ETF รายใหญอ นดั บั 1)

อยทู 10015.99 ่ี ตนั ไมเปล  ยนแปลงGFV12 : Close ฿26,080 (฿+30)Vol. 1891 contracts Open Int. 7203 contracts

ความเห็น (ใชสําหรับท้ัง GF10V12 และ GFV12) : ราคากลับมาแกวงตัวในแดนบวกไดในชวง night session ขณะท่ี

นักลงทุนตางชาติกลับมาซ้ือสุทธิเปนวันท่ีสองกวา 1.4พันสัญญาเปนสัญญาณท่ีดีอยางไรก็ตามสัญญาณทางเทคนิค

รายช่ัวโมงเร่ิมชะลอตัว อาจกระตุนใหมีแรงขายและราคาจะปรบฐานระยะส ั นได ้ั กลยุทธ : แนะเปดสถานะ Short  ท่ีราคา 26100บ. เพ่ือทํากาไรเป ํ าหมายแรกท  25950-25900 ่ี บ.Stop order : เมอราคาปร ่ื บตั วถั งระด ึ บั 26300บ.

แนวตาน : Bt. 26200, 26400

แนวรบั : Bt. 25900, 25700

SVV12 : Close ฿1,062 (฿+3)

Vol. 6 contracts Open Int. 151 contracts

ความเห็น: วานน้ียังคงมีวอลุมการซ้ือขายเบาบาง โดยราคาแกวงต วไม ั มากน  กและท ั ศทางย ิ งไม ั ช ดเจน ั นกลงท ั นควรชะลอ ุการลงทนไปก ุ อนกลยทธุ : แนะ Wait&see

Stop order : --

แนวตาน : Bt. 1100, 1050

แนวรบั : Bt. 1030, 1000

GTWM

รอเปิ ด Long เมื่อราคาอ่อนตัวตามกรอบแนวรับStrategy Today : ราคาทองคา ยงัขาดปัจจัยหนุนใหม่โดยตลาดให้

ความส าคญั กบัประเดน็ ยุโรป ทางเทคนิคยงัไม่สามารถผ่านแนวต้านส าคัญ แต่ยังเป็ นขาขึ้น  เน้นลงทนุ สัญญาเดอืนตุลาคม (GFV12,

GF10V12)

ส าหรับนกัลงทนุ ทย่ีงัไม่มสีถานะ

 เปิ ด Long เมื่อราคาอ่อนตัวตามกรอบแนวรับนกัลงทนุ ทถ่ีอื Long

 ทป่ีิดไม่ทนัเมอ่ืวานวนันถี้อืถ้าไม่หลดุ ตา่ กว่าแนวรับนกัลงทนุ ทถ่ีอืShort

 ปิ ดเมื่อราคาอ่อนตัวตามกรอบแนวรับ

Market Summary

ราคาทองค าปรับตัวลดลง US$ 3.55 มาปิ ดที่ระดับ US$1,760.40 (Gold Spot)ราคาทองคา ปรับตวัข้ึนเม่ือวานแตย่ งัไมส่ ามารถผา่ นข้ึนเหนือจุดสูงสุดเดิม โดยตลาดยุโรปยังคงกดดันราคาทองค าหลังจากที่สเปนกลายมาเป็ นประเด็นส าคัญท่ีตลาดให้ความสา คญั การต่อตา้นมาตรการรัดเข็มขดัของสเปนเป็นตวัทา ให้ความเส่ียงดา้นปัญหาหน้ีสินยโุ รปลุกลาม เน่ืองจากถา้สเปนไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือไดถ้า้ไมส่ ามารถผา่ นมาตรการรัดเขม็ขดั ขณะท่ีตน้ ทุนในการกยู้มืของประเทศปรับตวัสูงข้ึนตอ่ เน่ืองคา่ เงินยโูรร่วงลงต่า กวา่ 1.3 ดอลลา่ ร์สหรัฐฯต่อยโูรอีกคร้ัง เงินบาทยงัคงอ่อนค่าใกลร้ะดบั 30.95 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯSPDR รายงานการถือครองทองค า 1,331.33 ตนั เพม่ิข้ึน 4.52 ตัน

Market Watch

ตลาดกลบั มาใหค้วามสนใจกบั ตลาดยโุ รปอีกคร้ัง โดยรอการตดัสินใจในการดา  เนินมาตรการตามท่ีไดผ้า่ นการประชุมของ ECB  สเปนถือเป็ นตัวแปรส าคัญเน่ืองจากเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญแ่ ละกา ลงัโดยปัญหาหน้ีรวมถึงปัญหา

ภายในกดดนัอยา่ งหนกั การรัดเขม็ขดัทา ใหป้ ระชาชนไมพ่ อใจและทา ใหก้ารตดัสินใจรับเงินลา่ ชา้ออกไป ขณะท่ีความสามารถในการกยู้มืใหมก่ ท็ า ไดย้ากข้ึนเน่ืองจากตน้ ทุนการกยู้มืเพม่ิข้นึอยา่ งมาก